ຟາມ McAdoo Wind ສະໜອງພະລັງງານໃຫ້ສະຖານີຍ່ອຍ Cottonwood ໃກ້ກັບ Afton, ໃນເດືອນກັນຍາ.  ວັນທີ 15, 2022. ສະຖານີຍ່ອຍຂະໜາດນ້ອຍໃຫ້ພະລັງງານແກ່ Helios.

ການ​ເດີນ​ທາງ​ເຂດ​ຊົນ​ນະ​ບົດ Texas

ແຮງງານໃໝ່

Lane Kingsbery, ຜູ້ຈັດການຝ່າຍປະຕິບັດການຢູ່ Helios, ໃນເດືອນກັນຍາ.  15, 2022 ໃກ້ກັບ Afton.

.


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *