• Devarajan, ຄວາມໂສກເສົ້າທາງສະຖິຕິຂອງແອຟິກາ. ພ.ສ. ຄວາມຮັ່ງມີຂອງລາຍຮັບ 59S9–S15 (2013).

  ບົດຄວາມ Google Scholar

 • Burke, M., Driscoll, A., Lobell, D. & Ermon, S. ການນໍາໃຊ້ຮູບພາບດາວທຽມເພື່ອເຂົ້າໃຈແລະສົ່ງເສີມການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ. ວິທະຍາສາດ 371eabe8628 (2021).

  ບົດຄວາມ CAS PubMed Google Scholar

 • ແມ່ນແລ້ວ, C. et al. ການນໍາໃຊ້ຮູບພາບດາວທຽມທີ່ມີສາທາລະນະແລະການຮຽນຮູ້ເລິກເຊິ່ງເພື່ອເຂົ້າໃຈສະຫວັດດີການເສດຖະກິດໃນອາຟຣິກາ. ນັດ. ຕິດຕໍ່ສື່ສານ. 112583 (2020).

  ບົດຄວາມ ADS CAS PubMed PubMed Central Google Scholar

 • Jean, N. et al. ການລວມຮູບພາບດາວທຽມ ແລະການຮຽນຮູ້ເຄື່ອງຈັກເພື່ອຄາດຄະເນຄວາມທຸກຍາກ. ວິທະຍາສາດ 353790–794 (2016).

  ບົດຄວາມ ADS CAS PubMed Google Scholar

 • Chi, G., Fang, H., Chatterjee, S. & Blumenstock, JE Micro-ຄາດຄະເນຄວາມຮັ່ງມີຂອງບັນດາປະເທດທີ່ມີລາຍໄດ້ຕໍ່າ ແລະປານກາງທັງໝົດ. Proc. Natl Academy. ວິທະຍາສາດ. ອາ​ເມລິ​ກາ 119e2113658119 (2022).

  ບົດຄວາມ PubMed PubMed Central Google Scholar

 • Steele, JE et al. ແຜນທີ່ຄວາມທຸກຍາກໂດຍໃຊ້ໂທລະສັບມືຖື ແລະຂໍ້ມູນດາວທຽມ. JR Soc. ການໂຕ້ຕອບ 1420160690 (2017).

  ບົດຄວາມ PubMed PubMed Central Google Scholar

 • Pokhriyal, N. & Jacques, D. ການລວມເອົາແຫຼ່ງຂໍ້ມູນທີ່ແຕກຕ່າງເພື່ອການຄາດເດົາຄວາມທຸກຍາກ ແລະການສ້າງແຜນທີ່. Proc. Natl Academy. ວິທະຍາສາດ. ອາ​ເມລິ​ກາ ໑໑໔E9783–E9792 (2017).

  ບົດຄວາມ ADS CAS PubMed PubMed Central Google Scholar

 • Huang, L., Hsiang, S. & Gonzalez-Navarro, M. ການນໍາໃຊ້ຮູບພາບດາວທຽມແລະການຮຽນຮູ້ເລິກເຊິ່ງເພື່ອປະເມີນຜົນກະທົບຂອງໂຄງການຕ້ານຄວາມທຸກຍາກ. ພິມລ່ວງໜ້າຢູ່ https://arxiv.org/abs/2104.11772 (2021).

 • ທະນາຄານໂລກ. ການເຂົ້າເຖິງໄຟຟ້າ (% ຂອງປະຊາກອນ)—ອູການດາ. https://data.worldbank.org/indicator/EG.ELC.ACCS.ZS?locations=UG (2021).

 • ອົງການພະລັງງານສາກົນ (IEA). ການຄາດຄະເນພະລັງງານໂລກ 2019 (2019).

 • ອົງການພະລັງງານສາກົນ (IEA). ການຄາດຄະເນພະລັງງານຂອງອາຟຣິກາ 2019 (2019).

 • Lenz, L., Munyehirw, A., Peters, J. & Seivert, M. ການລົງທຶນພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂະໜາດໃຫຍ່ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກບໍ? ຜົນກະທົບຈາກໂຄງການຫຼຸດການເຂົ້າເຖິງໄຟຟ້າຂອງ Rwanda. ໂລກ Dev. 8988–110 (2017).

  ບົດຄວາມ Google Scholar

 • Chakravorty, U., Emerick, K. & Ravago, M.-L. ສ່ອງແສງໄລຍະສຸດທ້າຍ: ຜົນປະໂຫຍດ ແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຂະຫຍາຍໄຟຟ້າໃຫ້ແກ່ຜູ້ທຸກຍາກຊົນນະບົດ. ຊັບພະຍາກອນສໍາລັບເອກະສານການສົນທະນາໃນອະນາຄົດ 16–22 (2016).

 • Dinkelman, T. ຜົນກະທົບຂອງໄຟຟ້າໃນຊົນນະບົດກ່ຽວກັບການຈ້າງງານ: ຫຼັກຖານໃຫມ່ຈາກອາຟຣິກາໃຕ້. ມ. ໄອຄອນ. ພ.ສ. 1013078–3108 (2011).

  ບົດຄວາມ Google Scholar

 • Lee, K., Miguel, E. & Wolfram, C. ພະລັງງານໄຟຟ້າໃນຄົວເຮືອນໄດ້ເພີ່ມພະລັງໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດບໍ? J.Econ. ທັດສະນະ. 34122–144 (2020).

  ບົດຄວາມ Google Scholar

 • Lee, K. et al. ໄຟຟ້າສໍາລັບຄົວເຮືອນ “ພາຍໃຕ້ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ” ໃນຊົນນະບົດ Kenya. ນັກພັດທະນາ ອັງ. 126–35 (2016).

  ບົດຄວາມ Google Scholar

 • Bayer, P., Kennedy, R., Yang, J. & Urpelainen, J. ຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການປະເມີນຜົນກະທົບໃນການຄົ້ນຄວ້າການເຂົ້າເຖິງໄຟຟ້າ. ນະໂຍບາຍພະລັງງານ 137111099 (2020).

  ບົດຄວາມ Google Scholar

 • Bernard, T. ການວິເຄາະຜົນກະທົບຂອງໂຄງການໄຟຟ້າຊົນນະບົດໃນເຂດອະນຸພາກພື້ນຊາຮາຣາອາຟຣິກາ. ທະນາຄານໂລກ Res. Obs. 2733–51 (2012).

  ບົດຄວາມ Google Scholar

 • Jaeger, DA, Joyce, TJ & Kaestne, R. ນິທານເຕືອນໃຈກ່ຽວກັບການປະເມີນການກໍານົດສົມມຸດຕິຖານ: ໂທລະພາບຄວາມເປັນຈິງເຮັດໃຫ້ການເກີດລູກໃນໄວຫນຸ່ມຫຼຸດລົງແທ້ບໍ? J.Bus. ໄອຄອນ. ສະຖິຕິ 38317–326 (2020).

  ບົດຄວາມ MathSciNet Google Scholar

 • Kahn-Lang, A. & Lang, K. ຄໍາສັນຍາແລະຂຸມຂອງຄວາມແຕກຕ່າງໃນຄວາມແຕກຕ່າງ: ການສະທ້ອນກ່ຽວກັບ 16 ແລະຖືພາ ແລະຄໍາຮ້ອງສະຫມັກອື່ນໆ. J.Bus. ໄອຄອນ. ສະຖິຕິ 38613–620 (2020).

  ບົດຄວາມ MathSciNet Google Scholar

 • Sahn, DE & Stifel, D. ການສໍາຫຼວດມາດຕະການທາງເລືອກຂອງສະຫວັດດີການໃນກໍລະນີທີ່ບໍ່ມີຂໍ້ມູນລາຍຈ່າຍ. ພ.ສ. ຄວາມຮັ່ງມີຂອງລາຍຮັບ 49463–489 (2003).

  ບົດຄວາມ Google Scholar

 • Filmer, D. & Scott, K. ການປະເມີນດັດຊະນີຊັບສິນ. ປະຊາກອນ 49359–392 (2012).

  ບົດຄວາມ PubMed Google Scholar

 • ລາວ, K., Zhang, X., Ren, S. & Sun, J. in Proc. ກອງປະຊຸມເອີຣົບກ່ຽວກັບວິໄສທັດຄອມພິວເຕີ – ECCV 2016 (eds Leibe, B., Matas, J., Sebe, N. & Welling, M.) 630–645 (2016).

 • Athey, S., Bayati, M., Doudchenko, N., Imbens, G. & Khosravi, K. Matrix ວິທີການສໍາເລັດສໍາລັບຕົວແບບຂໍ້ມູນກະດານສາເຫດ. J.Am. ສະຖິຕິ ສະຫາຍ. 1161716–1730 (2021).

  ບົດຄວາມ MathSciNet CAS Google Scholar

 • Doudchenko, N. & Imbens, G. ການດຸ່ນດ່ຽງ, ການຖົດຖອຍ, ຄວາມແຕກຕ່າງໃນຄວາມແຕກຕ່າງແລະວິທີການຄວບຄຸມສັງເຄາະ: ການສັງເຄາະ. ພິມລ່ວງໜ້າຢູ່ https://arxiv.org/abs/1610.07748 (2016).

 • Jedwab, R. & Storeygard, A. ຜົນກະທົບໂດຍສະເລ່ຍ ແລະແຕກຕ່າງກັນຂອງການລົງທຶນດ້ານການຂົນສົ່ງ: ຫຼັກຖານຈາກ Sub-Saharan Africa 1960-2010. J.Eur. ໄອຄອນ. ສະຫາຍ. 201–38 (2022).

  ບົດຄວາມ Google Scholar

 • ອົງການເສັ້ນທາງແຫ່ງຊາດ Uganda. ເຊື່ອມຕໍ່ອູການດາ. https://www.unra.go.ug/home (2021).

 • Collins Bartholomew Ltd. Collins mobile coverage explorer (2014).

 • ກຸ່ມທະນາຄານໂລກ. ແຜນທີ່ຄວາມທຸກຍາກຂອງອູການດາ (2018).

 • ກຸ່ມທະນາຄານໂລກ. ການວິນິດໄສປະເທດທີ່ເປັນລະບົບ Uganda: ຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕລວມ ແລະ ເລັ່ງການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ (2015).

 • Burlig, F. & Preonas, L. ອອກຈາກຄວາມມືດແລະເຂົ້າໄປໃນຄວາມສະຫວ່າງ? ຜົນ​ກະທົບ​ຂອງ​ການ​ພັດທະນາ​ໄຟຟ້າ​ຊົນນະບົດ. ພະລັງງານ Inst. Haas WP 26826 (2016).

  Google Scholar

 • Lee, K., Miguel, E. & Wolfram, C. ຫຼັກຖານການທົດລອງກ່ຽວກັບເສດຖະກິດຂອງໄຟຟ້າຊົນນະບົດ. J.polit. ໄອຄອນ. 1281523–1565 (2020).

  ບົດຄວາມ Google Scholar

 • Filmer, D. & Pritchett, LH ການຄາດຄະເນຜົນກະທົບຄວາມຮັ່ງມີໂດຍບໍ່ມີຂໍ້ມູນລາຍຈ່າຍ—ຫຼືນໍ້າຕາ: ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກສໍາລັບການລົງທະບຽນການສຶກສາໃນລັດອິນເດຍ. ປະຊາກອນ 38115–132 (2001).

  CAS PubMed Google Scholar

 • Omulo, G., Banadda, N. & Kiggundu, N. Harnessing of banana ripening process for banana extraction in Uganda. Afr. J. ວິທະຍາສາດອາຫານ. 6108–117 (2015).

  Google Scholar

 • ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ພັດທະນາບໍ່ແຮ່. ວາລະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ລິເລີ່ມດ້ານພະລັງງານແບບຍືນຍົງສຳລັບທຸກຄົນ (SE4ALL) ຂອງອູການດາ (2015).

 • ກຸ່ມເຮັດວຽກ GIS ຂະແໜງພະລັງງານ Ugandan. ສາຍການແຈກຢາຍປະຕິບັດການ (2016) (2017).

 • Kingma, DP & Ba, J. Adam: ວິທີການສໍາລັບການເພີ່ມປະສິດທິພາບ stochastic. ພິມລ່ວງໜ້າຢູ່ https://arxiv.org/abs/1412.6980 (2017).

 • OpenStreetMap ຜູ້ປະກອບສ່ວນ. ດາວເຄາະ dump ດຶງມາຈາກ https://planet.osm.org (2019).

 • Goodman-Bacon, A. ຄວາມແຕກຕ່າງໃນຄວາມແຕກຕ່າງກັບການປ່ຽນແປງໄລຍະເວລາການປິ່ນປົວ. J. ເສດຖະກິດ. 225254–277 (2021).

  ບົດຄວາມ MathSciNet MATH Google Scholar

 • Callaway, B. & Sant’Anna, PHC ຄວາມແຕກຕ່າງໃນຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ມີໄລຍະເວລາຫຼາຍ. J. ເສດຖະກິດ. 225200–230 (2021).

  ບົດຄວາມ MathSciNet MATH Google Scholar

 • Abadie, A., Diamond, A. & Hainmuelle, J. ວິທີການຄວບຄຸມສັງເຄາະສໍາລັບກໍລະນີສຶກສາປຽບທຽບ: ການປະເມີນຜົນກະທົບຂອງໂຄງການຄວບຄຸມຢາສູບຂອງລັດຄາລິຟໍເນຍ. J.Am. ສະຖິຕິ ສະຫາຍ. 105493–505 (2010).

  ບົດຄວາມ MathSciNet CAS Google Scholar

 • Categories: AiHome

  0 Comments

  Leave a Reply

  Avatar placeholder

  Your email address will not be published. Required fields are marked *